Καλύπτονται πλέον με τηλεοπτικό σήμα τα χωριά της Αλαγονίας, εκτός της Νέδουσας.

Καλύπτονται πλέον με τηλεοπτικό σήμα τα χωριά στον Ταΰγετο. (Από το site “Farenews.gr”

24/10/2013

digeaΤο ζή­τη­μα κά­λυ­ψης με τη­λε­ο­πτι­κό σή­μα των χω­ρι­ών του Τα­ϋ­γέ­του έ­χει σχε­δόν ε­πι­λυ­θεί, με ε­νέρ­γει­ες του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, κα­θό­τι α­πό προ­χθές ο α­να­με­τα­δό­της που κα­λύ­πτει τις πε­ρι­ο­χές της Αρ­τε­μι­σί­ας, των Πη­γών, της Α­λα­γο­νί­ας, του Λα­δά και του Καρ­βε­λί­ου εκ­πέμ­πει και μά­λι­στα ψη­φια­κά, πα­ρέ­χον­τας τη δυ­να­τό­τη­τα στους κα­τοί­κους να πα­ρα­κο­λου­θούν 7 τη­λε­ο­πτι­κά δί­κτυ­α (ε­θνι­κά, πε­ρι­φε­ρεια­κά, το­πι­κά).

Το­νί­ζε­ται ό­τι για τους πα­λιούς τη­λε­ο­πτι­κούς δέ­κτες, εί­ναι α­ναγ­καί­α η χρή­ση α­πο­κω­δι­κο­ποι­η­τών.

Η ε­κτί­μη­ση εί­ναι ό­τι μέ­χρι τα μέ­σα Νο­εμ­βρί­ου θα έ­χουν ο­newsλο­κλη­ρω­θεί οι τε­χνι­κές δι­α­δι­κα­σί­ες ώ­στε να εκ­πέμ­πει ψη­φια­κά και ο α­να­με­τα­δό­της της Νέ­δου­σας.

Ε­πί­σης, κα­τα­βάλ­λον­ται προ­σπά­θει­ες προ­κει­μέ­νου να εί­ναι δυ­να­τή η με­τά­δο­ση και α­πό τους δύ­ο α­να­με­τα­δό­τες πε­ρισ­σο­τέ­ρων των 7 κα­να­λι­ών.