Ο πλάτανος της Αλαγονίας

Μια εξαίρετη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Η ιδέα ήταν του ανεξάντλητου σε ιδέες προέδρου του συλλόγου μας. Να αναβιώσει η πλατεία του ιστορικού πλάτανου που τόσα χρόνια βρισκόταν εγκαταλειμμένη και να τοποθετηθεί εκεί μικρή παιδική χαρά αλλά και να πραγμα τοποιούνται εκδηλώσεις πολιτιστικού πε ριεχομένου.

Έτσι, χωρίς χρήματα και χωρίς καμιά χο ρηγία, άρχισε η προσπάθεια καθαρισμού του χώρου και εξωραϊσμού. Με μπρο στάρη λοιπόν τον πρόεδρο του συλλό γου μας και τη βοήθεια και άλλων, ολίγων βέβαια, κατοίκων του χωριού, ξε κίνησαν οι εργασίες. Έτσι καθαρίστηκε ο χώρος από βάτα και άλλα αγριόχορτα, απομακρύνθηκαν όλα τα σκουπίδια και στη συνέχεια έγινε περίφραξη. Ο Γιάννης ο Ψυχόπαιδας, ως γνήσιος λαϊκός τεχνί της, ανέλαβε την κατασκευή πέτρινων κερκίδων με ντόπια πέτρα που μαζέ ψαμε από την περιοχή μας. Έτσι κατα σκευάστηκαν οι κερκίδες και το Σάββατο 1 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε και η πρώτη εκδήλωση. Το θετικό όλης της υπόθεσης είναι ότι όσοι περνούσαν και έβλεπαν την προ σπάθεια εκφράζονταν με θετικότατα σχό λια. Αρκετοί μάλιστα προχώρησαν περισσότερο και κατέθεσαν το οβολό τους ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια. Δεν έφτασαν βέβαια τα χρήματα που προσφέρθηκαν αλλά βεβαίως η ενέργεια δίνει κουράγιο και δύναμη στο σύλλογο να προχωρήσει. Επόμενος στόχος θα πρέπει να είναι το μονοπάτι στου «Νίκα» τη βρύση.