ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.4/2008

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.4/2008

                                   

Στην  Καλαμάτα και στα γραφεία του συλλόγου Παντελεήμονος 13, σήμερα στις 29 Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, ήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου, που προήλθαν από τις αρχαιρεσίες της 22.6.2008 σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του συλλόγου, με το εξής θέμα:

Α. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Αφού βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και εκλέχτηκαν με μυστική ψηφοφορία :

1.       Γι α το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Πρόεδρος                 Καζάκος Αντώνιος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος           Ροβολής Αναστάσιος του Αντωνίου

Γεν. Γραμματέας       Παπαβασιλόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου

Ταμίας                      Ζερίτης Χρήστος του Νικολάου

Μέλη                        Βασιλάκης Ηλίας του Γεωργίου

                                Παπαγιαννέας Αναστάσιος του Παναγιώτη

                                Κάστανος Ιωάννης του Νικολάου

2.     Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

                                      Μαυρίκη Ιωάννα του Παναγιώτη

                                      Μέλλιος Ιωάννης του Αναστασίου

                                      Τσούκλερης Γεώργιος του Δημητρίου

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ